Bibliographic information

ISSN: 1674-2788 (Print)
ISSN: 1759-4685 (Online)

Journal metrics
Acceptance rate 12%
Submission to final decision 62 days
Acceptance to publication 59 days
CiteScore 3.220
Impact Factor 2.600

Latest articles

Discovering small molecules as Wnt inhibitors that promote heart regeneration and injury repair
Shuying XieWenbin FuGuangju YuXueli HuKaa Seng LaiXiangwen PengYating ZhouXuejiao ZhuPlamen ChristovLeah SawyerTerri T NiGary A SulikowskiZhongzhou YangEthan LeeChunyu ZengWei E WangTao P Zhong

Most read

Discovering small molecules as Wnt inhibitors that promote heart regeneration and injury repair
Shuying XieWenbin FuGuangju YuXueli HuKaa Seng LaiXiangwen PengYating ZhouXuejiao ZhuPlamen ChristovLeah SawyerTerri T NiGary A SulikowskiZhongzhou YangEthan LeeChunyu ZengWei E WangTao P Zhong

Most cited

Discovering small molecules as Wnt inhibitors that promote heart regeneration and injury repair
Shuying XieWenbin FuGuangju YuXueli HuKaa Seng LaiXiangwen PengYating ZhouXuejiao ZhuPlamen ChristovLeah SawyerTerri T NiGary A SulikowskiZhongzhou YangEthan LeeChunyu ZengWei E WangTao P Zhong

Tweets